Ruch bezwizowy a praca w Polsce Czy ruch bezwizowy, z którego obywatele Ukrainy będą mogli korzystać od 11 czerwca 2017 r., będzie pozwalał im na podejmowanie pracy w Polsce? Zamieszczam stanowisko Straży Granicznej i zapraszam do lektury. Zalecam ostrożność i bieżące sprawdzanie wiadomości, gdyż interpretacje lubią się zmieniać... Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pan e-mail Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej informuje, co następuje. Zgodnie z art. 20 ust. 1 konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia (…) cudzoziemcy niepodlegający obowiązkowi wizowemu mogą swobodnie przemieszczać się po terytoriach państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, pod warunkiem że spełniają oni warunki wjazdu określone w art. 6 ust. 1 lit. a), c), d) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) Wspomniany powyżej art. 6 kodeksu granicznego Schengen określa, że w przypadku planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące: a) posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria: (i) jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich; w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte; (ii) został wydany w okresie ostatnich 10 lat; c) uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem; d) nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS; e) nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 ppkt f) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP jeżeli posiada zezwolenie na pracę (lub w przypadku obywateli Ukrainy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy) oraz przebywa na tym terytorium w ramach ruchu bezwizowego. Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że obywatele Ukrainy, wobec których z dniem 11 czerwca 2017 r. zostanie zniesiony obowiązek wizowy będą mogli przekraczać granicę państwową RP w celu wykonywania pracy, pod warunkiem że spełnią opisane powyżej warunki wjazdu. Z poważaniem, Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej Al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa